Aktuálne oznamy2019-05-09T18:01:33+02:00

Aktuálne oznamy

Dôležitá informácia

Vážené pacientky,

prečítajte si, prosím, nasledovné otázky:

1. Posledné 4 týždne som bola v zahraničí
2. Som toho času v povinnej 14-dňovej karanténe podľa Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 13.03.2020
3. Ja, resp. osoba z môjho blízkeho okolia, s ktorou som bola v kontakte, má príznaky respiračného ochorenia (horúčka nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, zápal pĽúc) podozrivého z nákazy koronavírusom

Keď niektorú z nich odpoviete kladne, kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva alebo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234, ktoré majú nepretržitú činnosť alebo vášho praktického lekára.

KONTAKTNÉ LINKY:
• Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ): 0917 222 682
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave (RÚVZ BA): 0917 426 075
• Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI): 0800 221 234

Dôležitá informácia

Vážené pacientky!

Aktualizujeme informáciu o poskytovaní služieb v súčasnej epidemiologickej situácii:

1. tehotenské poradne dľa predchádzajúceho objednania
/ V týchto prípadoch tehotná žena má prísť s rúškou, alebo inou ochranou tváre, sama, individuálnou dopravou. Účasť iných osôb ( manžel, partner a pod. )pri vyšetreniach je z epidemiologického pohľadu aktuálne nevhodná/.

2. preventívne prehliadky nevykonávame až do odvolania

3. v neodkladných prípadoch vyšetrenie na ambulancii na základe telefonickej objednávky

4. všetky konzultácie telefonicky resp. mailom v ordinačných hodinách

5. všetky recepty odosielame elektronicky na základe telefonickej alebo mailovej objednávky

Ďakujeme za pochopenie a na záver na odľahčenie :
Nebuď IDIOT, buď I.D.I.O.T. : Izolovaný, Disciplinovaný, Informovaný, Organizovaný, Trpezlivý!

Dôležitá informácia

Vážené pacientky!

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, zo dňa 12.03.2020, vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.”) nariaďuje
nasledovné opatrenia:
1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí.
2. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje,aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia do SR, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme informovať o základných opatreniach realizovaných v ambulancii GYNESA, spol.s r.o.

V prípade respiračného ochorenia (teplota nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava) Vás žiadame, aby ste nechodili do ambulancie, kontaktujte Vášho všeobecného lekára, pediatra resp. infolinky na to určené.

V rámci prevencie šírenia nielen ochorenia COVID-19, ale i chrípky a iných akútnych respiračných ochorení si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie uvedených opatrení.

Termíny pre tehotné ostávajú bez zmeny, inak vyšetrujeme len akútne stavy.

Dôležitá informácia

Vážené pacientky!

Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, č. EPI/5424/2020 zo dňa 4.3.2020 si Vás dovoľujeme informovať o základných informáciách a opatreniach realizovaných v ambulancii GYNESA, spol.s r.o.

V prípade respiračného ochorenia (teplota nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava) Vás žiadame, aby ste nechodili do ambulancie, kontaktujte Vášho praktického lekára resp. infolinky na to určené.
V rámci prevencie šírenia nielen ochorenia COVID-19, ale i chrípky a iných akútnych respiračných ochorení si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie uvedených opatrení.

Termíny pre tehotné ostávajú bez zmeny, inak vyšetrujeme len akútne stavy.

Ambulancia presťahovaná

Ambulancia presťahovaná:
Poliklinika Tehelná 26
3. poschodie
dvere č.345

Zmena ordinačných hodín: gynesa.sk/ordinacne-hodiny

V prípade otázok nás kontaktujte na t. č. 0911 03 08 04

Všetky podstatné informácie a oznamy nájdete v tejto sekcii.

PRIJÍMAME NOVÉ PACIENTKY – STE VÍTANÉ!

kontaktujte nás