Dôležitá informácia

Vážené pacientky!

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, zo dňa 12.03.2020, vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.”) nariaďuje
nasledovné opatrenia:
1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje izolácia v domácom prostredí.
2. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, sa nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje,aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia do SR, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme informovať o základných opatreniach realizovaných v ambulancii GYNESA, spol.s r.o.

V prípade respiračného ochorenia (teplota nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava) Vás žiadame, aby ste nechodili do ambulancie, kontaktujte Vášho všeobecného lekára, pediatra resp. infolinky na to určené.

V rámci prevencie šírenia nielen ochorenia COVID-19, ale i chrípky a iných akútnych respiračných ochorení si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie uvedených opatrení.

Termíny pre tehotné ostávajú bez zmeny, inak vyšetrujeme len akútne stavy.